Vedtægter – ODIN-KORET

Vedtægter

Vedtægter for ODIN-KORET® 

§ 1 NAVN
Korets navn er ODIN-KORET.

Korets navn er beskyttet i patentdirektoratet.
Koret er tilmeldt Paarup Aftenskole, og er derfor underlagt de her til enhver tid gældende love og regler.

§ 2 HJEMSTED
ODIN-KORETs hjemsted er Odense. Korets postadresse opgives af bestyrelsen på korets hjemmeside.

§ 3 FORMÅL
ODIN-KORETs formål er:
– at udbrede kendskab til og glæde ved korsang i al almindelighed
– at optage personer, der ønsker at udøve korsang
– at give koncerter i det omfang, koret anmodes herom og kan acceptere dette.

§ 4 MEDLEMMER
Koret er et flerstemmigt blandet kor, hvorfor kvinder og mænd kan optages.

Optagelse kan søges gennem korets kontaktadresse på hjemmesiden.

Der fordres aflagt en stemmeprøve foran et stemmeprøveudvalg. Her besluttes optagelse og placering i stemmegruppe i forhold til korets aktuelle behov.

Passive medlemmer kan optages.

 

§ 5 UDMELDELSE
Udmeldelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel med ophør ved en halvsæson (31. maj, henholdsvis 31. december).

§ 6 UDELUKKELSE
Ethvert medlem, der er i kontingentrestance eller på anden vis har pådraget sig gæld til koret, kan udelukkes 2 uger efter at have modtaget og ignoreret en rykkerskrivelse.

Bestyrelsen kan også ekskludere et medlem af koret, hvis almindelig sømmelighed tilsidesættes. En sådan udelukkelse kan dog indbringes for førstkommende ordinære

generalforsamling, der kan annullere udelukkelsen ved simpel stemmeflerhed.

§ 7 ÆRESMEDLEMMER
En enig korbestyrelse kan udnævne medlemmer, som har ydet en stor indsats for ODIN-KORET, til æresmedlemmer.
Bestyrelsen fører sådanne udnævnelser til protokol.
Æresmedlemmer er kontingentfrie og modtager korets æresdiplom.

§ 8 KONTINGENT
Korbestyrelsen foreslår kontingent, som vedtages på generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling i august og i januar. Passive medlemmer betaler kontingent i august.

 

§ 9 BESTYRELSEN
Korets bestyrelse består af syv personer.

Seks medlemmer vælges af og blandt korets aktive medlemmer, for 2 år ad gangen, på den årlige generalforsamling. Korets dirigent er født medlem af bestyrelsen. Yderligere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fordeler selv opgaverne.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde efter aftale, men der kan dog også indkaldes, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.

 

§ 10 DIRIGENT
Til at varetage den musikalske ledelse af koret ansætter bestyrelsen en dirigent. Vedkommende ansættes for et år ad gangen. Eventuel opsigelse kan ske med 3 mdr. gensidigt varsel til sæsonafslutning 31. maj.

§ 11 KORETS MUSIKALSKE LEDELSE
Den musikalske ledelse samt endeligt valg af repertoire ligger alene hos dirigenten. Denne leder og samarbejder dog med nedenstående udvalg:

 

Repertoireudvalg:

Udvalgets opgave er at komme med forslag til korets repertoire.

Udvalget består af 1 repræsentant for hver stemmegruppe, valgt af og blandt stemmegruppens medlemmer.

 

Stemmeprøveudvalg:

Ved optagelse af nye medlemmer i koret er det udvalgets opgave at beslutte, om optagelse kan finde sted og om placering i koret.

Udvalget består af 3 kormedlemmer udpeget af bestyrelsen.

Valg af medlemmer til begge udvalg gælder for 1 år.

 

Musikalsk ledsagelse

Dirigenten og bestyrelsen træffer aftale vedrørende musikledsagelse ved øve aftner og koncerter.

 

§ 12 GENERALFORSAMLING
Koret afholder ordinær generalforsamling hvert år i maj.
Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle korets aktive medlemmer og dirigent stemmeret ved personligt fremmøde.

Ved personvalg er simpelt flertal tilstrækkeligt.

Ved ændring af korets vedtægter kræves et kvalificeret flertal på 2/3 af samtlige af de afgivne stemmer inkl. blanke og ugyldige stemmer.

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning. Hvis blot ét medlem ønsker en skriftlig afstemning, skal en sådan gennemføres.
Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

 

§ 13 DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  3. 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
  4. 2 revisorer (hvert år)
  5. 1 revisorsuppleant (hvert år)
 9. Eventuelt

 

§ 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst fire medlemmer af bestyrelsen eller 3/4 af medlemmerne i koret forlanger dette. Der skal ved begæring herom vedlægges en skriftlig dagsorden for generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles skriftligt mindst to uger før afholdelse, og skal senest afholdes to måneder efter fremsat begæring.

§ 15 SUPPLEANTER
Hvis et bestyrelsesmedlem eller en revisor udtræder mellem to generalforsamlinger skal vedkommende erstattes af 1 suppleant.

§ 16 PÅKLÆDNING
Til koncert er det en pligt at bære korets officielle påklædning, medmindre andet er aftalt.

§ 17 NODER
Korets medlemmer modtager frit noder til ejendom, dels som datafiler til egen ud-printning, dels, kun dog i mindre omfang, som kopier. Ved indkøb af større værker og hæfter skal medlemmet selv afholde udgiften hertil.

§ 18 REGNSKABET
Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen afleverer senest 28. februar det færdige årsregnskab til de valgte revisorer. Det reviderede årsregnskab afleveres til bestyrelsen senest 1. april. Regnskabet med revisorernes påtegning forelægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§ 19 OPLØSNING AF KORET
Bestemmelse om korets opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen. Opløsningen kan kun effektueres, hvis mindst 3/4 af korets aktive medlemmer er til stede og mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, kan afgørelsen træffes på en ny ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal, uanset fremmødet.
Korets eventuelle formue overdrages til Paarup Aftenskole til brug for arbejdet med korsang i Odense kommune.
Korets scrapbøger og andet med historisk værdi overdrages til lokalhistorisk arkiv på Klosterbakken i Odense.

§ 20 MANGLENDE RETNINGSLINJER
Såfremt disse vedtægter i en given situation ikke er tilstrækkelige, anviser bestyrelsen retningslinjer og træffer evt. afgørelser. Såfremt et medlem ønsker det, kan sådanne sager indbringes for næste generalforsamling til endelig afgørelse.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. maj 2011

Ændret på generalforsamlingen den 19. maj 2014 (samt efterfølgende redaktionelle rettelser efter generalforsamlingens beslutning)

Kommende arrangementer

Vi øver os hver mandag:

kl. 19.30 til 21.45 ved Pårup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Har du lyst til at være med, kan du se mere via menuen

Vores venskabskor

Skærbæk Egnskor
(Tryk på navnet for at se deres hjemmeside)

Find os på Facebook eller Youtube

Lidt om kontingent

Korets medlemmer betaler kontingent 2 gange om året. Som regel får man en opkrævning i januar og september. Det afhænger dog lidt af hvornår vi starter sæsonerne. I øjeblikket er kontingentet 800 kr. pr. sæson. Studerende med studiekort betaler 450 kr. pr. sæson. Pensionister får et tilskud fra Odense Kommune, der afhænger af antallet af timer vi har i løbet af sæsonen. Beløbet er ca. 200 kr. pr. sæson. Der er mulighed for at blive passivt medlem af koret for 100 kr. om året. Beløbet opkræves i september.